Written on Water by Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Włosko-polsko-chorwacki projekt „Written on Water” prowadzony jest w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. W projekcie biorą udział trzy szkoły średnie (Gimnazija Karlovac, Liceo Scientifico Statale “Annibale Calini”, Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych) oraz cztery organizacje partnerskie z doświadczeniem w obszarze nauki i ochrony środowiska. Firmami/organizacjami partnerskimi są G.R.A.I.A. Srl – Gestione e Ricerca Ambientale Ittica Acque (koordynator projektu, Włochy), JavnaUstanova Natura Viva (Chorwacja), Comunità Montana di Valle Camonica – Parco dell’Adamello (Włochy), Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja (Polska).
Projekt ma na celu poprzez innowacyjne zajęcia praktyczne rozwijać świadomość ekologiczną uczniów szkół średnich oraz zainteresować ich zawodami związanymi z nauką. Centralnym punktem projektu jest również współpraca nauczycieli i trenerów oraz wymiana metod dydaktycznych i naukowych. Głównym tematem wspólnych działań są rzeki i woda.
Projekt dąży do rozwinięcia innowacyjnej metodologii łączącej wiedzę naukową i pracę w terenie na poziomie międzynarodowym.


Target group

osoby ze środowiska nauki oraz obywatele

Beneficiaries: Bezpośrednimi beneficjentami projektu są: wybrana grupa uczniów ze szkół średnich o profilu ścisłym (naukowym), ich nauczyciele, organizacje związane z ochroną środowiska i interesariusze zaangażowani w projekt. Rezultaty projeku będą mieć pozytywny wpływ na środowiska związane z oświatą i nauką na poziomie europejskim.

The age range of the beneficiaries:

    12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem
Metoda buduje dialog między światem nauki i społeczeństwem dzięki modelowi wielowymiarowej współpracy w której bierze udział wielu partnerów. Głównym tematem wspólnych działań są rzeki i woda, czyli zasoby które łączą świat nauki i społeczeństwa, poprzez swój wielki wpływ na gospodarkę człowieka.

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Tworzenie wspólnej metodologii, która będzie mogła zostać wykorzystana w innym kontekście

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
Promocja ochrony środowiska i innowacyjnego modelu edukacyjnego, promocja wymiany wiedzy i umiejętności na szczeblu europejskim

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów
Uczestnicy dzięki edukacji poprzez połączenie nauki, doświadczeń praktycznych i pracy z partnerami, zyskują realny wpływ na naukę i rozwijają swoje zaangażowanie oraz chęć inicjatywy.

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: W projekt zaangażowanych jest ponad 200 osób.

Measurement tool: Mierzalny wpływ projektu można będzie ocenić po jego zakończeniu.


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “- Współpraca między organizacjami i szkołami
– Wymiana dobrych praktyk związanych z różnymi obszarami (ochrona środowiska, nauka, edukacja)
– Połączenie edukacji formalnej i nieformalnej
– Prowadzenie badań i obserwacji mających pozytywny wpływ na lokalne społeczności (pomiary, analizy wody)”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Długofalowym celem uczestników jest propagowanie użytej w projekcie metodologii w innych szkołach i organizacjach oraz promocja modelu “work-based learning” na szczeblu europejskim.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2017 rok
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the methodCzas trwania projektu : 01-09-2017 – 31-08-2020
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Na poziomie międzynarodowym
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Wymiana i połączenie różnych metod prowadzenia badań, praktycznego zdobywania umiejętności oraz zróżnicowanych metod nauczania pozwala na stworzenie wspólnej metodologii WBL (work-based learning), która może być odtwarzana i wykorzystana w różnych kontekstach i różnych krajach Europy (dzięki międzynarodowemu charakterowi wymiany)
In which sectors is this method applicable?wszystkich powyższych
What are the goals you achieve with the method?1. Wzbudzić zainteresowanie uczestników (uczniów) nauką i możliwościami kariery zawodowej w obszarze nauki i ochrony środowiska; 2. Wesprzeć rozwój metodologii stosowanej przez nauczycieli w procesie edukacji tak by była ukierunkowana na naukę praktyczną; 3. Wzmocnić współpracę między szkołami i organizacjami europejskimi
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Badacze wspierają uczniów w procesie zdobywania umiejętności i wiedzy, sami również ucząc się nowych metod nauczania i “dobrych praktyk”
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Każda szkoła angażuje do projektu minimum 32 uczniów; ogółem w programie bierze udział 204 uczniów. Uczestnicy uczą się poprzez obserwacje, zajęcia w terenie, doświadczenia, rozwijając w ten sposób swoją świadomość ekologiczną.
How long has it take to have first results/ effects noticeable?Zauważalne rezultaty pojawią się po zakończeniu projektu w 2020 roku.
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Inspiracją dla stworzenia projektu były lokalne potrzeby związane z: 1. Ochroną środowiska; 2. Promocją wśród młodych mieszkańców Europy naukowej ścieżki kariery; 3. Praktycznym przygotowaniem uczniów do pracy w obszarze nauki.
How does the documentation of the results look like?Końcowym rezultatem będzie stworzenie (po zakończeniu projektu) dwóch zestawów wytycznych : jednego dotyczącego rozwoju programów opartych na modelu WBL na poziomie europejskim, oraz jednego opisującego metodologię do zastosowania w nauczaniu o ochronie środowiska. Zebrane zostaną także dane dotyczące wykonanych w trakcie projektu analiz i przeprowadzonych badań. Materiały zostaną upublicznione i przekazane podczas czterech spotkań, które zostaną zorganizowane w każdym z krajów partnerskich.
What makes your project innovative?Stworzenie innowacyjnej metodologii nauczania o nauce i ochronie środowiska i wykorzystanie jej do wymiany na szczeblu międzynarodowym.
How have you promoted/do you promote your project?Zbudowanie poświęconej projektowi strony internetowej, promocja na stronach partnerów i szkół zaangażowanych w projekt, promocja w prasie, organizacja wydarzeń, konferencji.
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?