Projekt INKLA by Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Projekt INKLA, zrealizowany w 2015 roku i koordynowany przez katowicki wydział Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, był skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Głównym założeniem projektu było promowanie nauk społecznych poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w terenowych badaniach partycypacyjnych w społecznościach szkolnych oraz szeroką prezentację badań i ich wyników. Uczestnicy projektu samodzielnie prowadzili badania, prezentowali je swoim kolegom i koleżankom w szkole i na uczelni, przygotowali wystawę zdjęć oraz zorganizowali konferencję.


Target group

Inicjatorem projektu byli obywatele – w tym przypadku uczniowie.

Beneficiaries: Beneficjentami są uczestnicy (uczniowie), badacze akademiccy oraz studenci uniwersytetu.

The age range of the beneficiaries:

    12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem
Projekt udowodnił, że badania nauk społecznych mogą mieć praktyczne zastosowanie dla społeczeństwa

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Metoda opierała się na badaniach partycypacyjnych, bezpośrednio angażując uczestników na wszystkich etapach projektu

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
Projekt pokazał uczestnikom, że mają realny wpływ na społeczeństwo/ grupę której są częścią; rozwinął także ich umiejętności społeczne

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów
Przez umieszczenie badanych wewnątrz procesu udało się wzmocnić w uczestnikach poczucie sprawczości

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: ok. 140 osób

Measurement tool: Po zakończeniu projektu (czerwiec 2015) uczestnicy poinformowali o wnioskach wyciągniętych z prowadzonych działań oraz o swoich osiągnięciach we wdrażaniu rozwiązań.


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “1. Prowadzenie badań partycypacyjnych, w których to uczestnicy są ekspertami i głównymi aktorami.
2. Współpraca badaczy i uczestników na każdym etapie realizacji projektu.
3. Wybranie do roli badaczy także osób z wewnątrz grupy badanej, nie będących przedstawicielami środowiska naukowego.
4. Wykorzystanie metod badawczych do bezpośredniego rozwiązania problemów uczestników.”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Uczestnicy wykorzystali metodę do podjęcia wspólnych działań mających na celu poprawę sytuacji całej grupy. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zainicjować dyskusję nad istniejącymi w grupie problemami oraz ich możliwymi rozwiązaniami.
Metoda dała im więc narzędzia, dzięki którym mogli wprowadzić pozytywne zmiany w swoim środowisku.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2015 rok
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the method02.2015 – 06.2015
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Lokalnie
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Metoda, która opiera się na modelu badań partycypacyjnych może być wykorzystywana przez inne instytucje w wielu dziedzinach; wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wzmocnienia pozycji członków danej grupy, poprawa relacji wewnątrzgrupowych lub dotarcie przez badaczy do grup o charakterze zamkniętym, trudno dostępnych.
In which sectors is this method applicable?wszystkich powyższych
What are the goals you achieve with the method?1. Zebrano wyniki dotyczące relacji interpersonalnych w grupie rówieśniczej młodzieży ponadgimnazjalnej; 2. Przeprowadzono serię działań, takich jak warsztaty, wywiady, konferencja; 3. W toku projektu, wspólnie z uczestnikami znaleziono narzędzia, które posłużyły do poprawy relacji wewnątrz grup; 4. Udowodniono, że badania społeczne w bezpośredni sposób mogą oddziaływać na zaangażowane w nie grupy społeczne
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?W skład zespołu projektu weszło dwóch badaczy akademickich, pięciu studentów z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Katowicach (pełniących rolę asystentów i prowadzących badania) i dziesięciu uczniów szkół średnich z pięciu różnych szkół (ich rolą było przygotowanie wspólnie z badaczami wywiadów i przeprowadzenie ich wśród rówieśników).
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Uczstnikami byli uczniowie pięciu klas (ok. 120 osób).
How long has it take to have first results/ effects noticeable?Rezultaty zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się X 2015.
How would you define the process of your project?Była Oddolna: Uczestnicy sami zgłosili się do badaczy / specjalistów z pomysłem wspólnego zaprojektowania i przeprowadzenia działań mających na celu poprawę relacji w ich środowisku.
How does the documentation of the results look like?Rezultaty zostały zdokumentowane i są ogólnodostępne na stronie internetowej projektu oraz stronie uniwersytetu. Został nagrany również film dokumentujący projekt, dostepny w serwisie Youtube. Projekt został opisany także w artykule “Badania partycypacyjne z udziałem młodzieży.Projekt INKLA – zapobieganie przemocy rówieśniczejoraz projekt Photovoice – Szkoła, klasa,grupa rówieśnicza – blaski i cienie” dostępnym online.
What makes your project innovative?Zróżnicowanie metod badawczych (wywiad jakościowy, obserwacja uczestnicząca, photovoice) i podjętych działań (warsztaty, prezentacje, konferencja) oraz stworzenie zespołu badawczego z osób zarówno związanych ze środowiskiem naukowym jak i spoza niego. Promocja badań społecznych wśród młodzieży poprzez danie im możliwości do czynnego uczestnictwa w nich oraz możliwości wykorzystania ich do rozwiązania konkretnych problemów występujących w środowisku młodych ludzi.
How have you promoted/do you promote your project?Projekt był promowany poprzez media społecznościowe (facebook, instagram), stronę internetową poświęconą mu oraz przez wzmianki na temat projektu na stronach partnerów. Artykuł dotyczący projektu ukazał się w czasopiśmie naukowym “Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”; pisano o nim także w prasie nie związanej ze środowiskiem naukowym.
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?