Projekt im. Rolanda Maze’a by Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana

Projekt miał na celu badanie promieniowania kosmicznego za pomocą detektorów umieszczonych na dachach budynków szkół średnich w Łodzi. Uczniowie przy wsparciu naukowców budowali detektory, prowadzili obserwacje i badania, których wyniki umieszczane były on-line.


Target group

Inicjatorem były osoby ze środowiska nauki

Beneficiaries: Naukowcy – badacze promieniowania kosmicznego, nauczyciele i uczniowie szkół, które zaangażowały się w projekt

The age range of the beneficiaries:

    12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old

Impact achieved

a. Budowanie dialogu międz światem nauki a społeczeństwem
Projekt wymagał współpracy obu środowisk

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Projekt wymagał od uczestników zaangażowania się w szereg działań wykraczających poza zwykle zbieranie danych – budowanie detektorów, stworzenie i obsługa strony internetowej

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo

Projekt wspierał kreatywność (duża dywersyfikacja działań) oraz pozwolił uczniom zdobyć wiedzę i rozwinąć umiejętności istotne z punktu widzenia ich przyszłej kariery na polu naukowym. Pozwolił uczniom na zaangażowanie się w projekt o dużym znaczeniu naukowym, jako że fenomen promieniowania kosmicznego pozostaje wciąż zjawiskiem niejasnym

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów

Projekt wymagał od uczniów bezpośredniej komunikacji z przedstawicielami środowiska naukowego, nastawiony był także na działania o charakterze czysto praktycznym, dlatego też właściwa komunikacja stanowiła istotny element współpracy
e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project:

Measurement tool:


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “Projekt opierał się na bezpośredniej współpracy środowiska naukowego i uczniów. Naukowcy zapewnili wsparcie merytoryczne, w zamian mogli mieć dostęp do dużo ilości danych dot. promieniowania kosmicznego oraz przestrzeni niezbędnej do umieszczenia detektorów.”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Projekt im. Rolanda Maze’a był projektem o dużym znaczeniu edukacyjnym. Stał się okazją do przeprowadzenia licznych spotkań dla naukowców i uczniów na których nie tylko dzielono się wynikami badań związanych z projektem, ale także prowadzono szkolenia i działania służące popularyzacji nauki.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2001
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the methodProjekt trwał do 2008 roku.
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Sieć detektorów ma zasięg lokalny, ale dane mogą być przekazywane i porównywane z ośrodkami zlokalizowanymi na całym świecie
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Na świecie powstały podobne projekty, np. HiSPARC lub WALTA (The Washington Area Large-scale Time coincidence Array), które również opierały się na współpracy naukowców i uczniów, uczniowie jednak nie budowali sami detektorów (były one wcześniej dostarczane)
In which sectors is this method applicable?W instytucjach naukowych
What are the goals you achieve with the method?Zaangażowanie ponad 30 szkół średnich do projektu, przeprowadzenie licznych spotkań, konferencji edukacyjnych poświęconych tematowi promieniowania kosmicznego
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Rolą badaczy jest aktywnie wspierać uczniów przez cały czas trwania projektu, zapewniać im wsparcie merytoryczne, prowadzić szkolenia
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Aby wyniki pomiarów dokonywanych przez detektory były satysfakcjonujące, należy stworzyć sieć znaczących rozmiarów (np. ok. 20 szkół). Rolą uczniów było konstruowanie detektorów, badanie pomiarów oraz stworzenie strony internetowej, na której byłyby umieszczane.
How long has it take to have first results/ effects noticeable?
How would you define the process of your project?Była Odgórna: Inicjatywa projektu pochodziła bezpośrednio od przedstawicieli środowiska naukowego, należy jednak zaznaczyć, że bez chęci zaangażowania się w projekt ze strony uczniów, jego realizacja nie byłaby możliwa.
How does the documentation of the results look like?Rezultaty umieszczane były na stronach internetowych
What makes your project innovative?-Projekt zajmował się badaniem zjawiska które wciąż pozostaje mało znane
-Działania były zróżnicowane, o dużym stopniu trudności
How have you promoted/do you promote your project?Projekt promowany był poprzez towarzyszące mu wydarzenia, konferencje; był także szeroko promowany w środkach przekazu, np. prasie, oraz poprzez specjalnie stworzoną stronę internetową
What are the strengths of your project?
What are the weaknesses of your project?
What are the opportunities you can see for your project?
What are the threats you can see for your project?
Tell us a success story/anecdote related to your project

Suggestion, recommendation, feedback?