Klub Młodego Odkrywcy by Centrum Nauki Kopernik

Klub Młodego Odkrywcy to ogólnopolski program koordynowany przez Centrum Nauki Kopernik. Program przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy pod okiem nauczycieli/opiekunów samodzielnie zdobywają wiedzę poprzez eksperymenty i prowadzone badania. Klub można założyć w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą, niezależnie od systemu formalnej edukacji. Prowadzić go może nauczyciel, animator kultury, rodzic. W Polsce i za granicą działa obecnie ponad 700 tego rodzaju klubów. Kluby są zrzeszone w sieć i mogą korzystać z bezpłatnych warsztatów, bazy scenariuszy doświadczeń, wymieniać się wiedzą oraz planować wspólne działania. Opiekunowie klubów spotykają się kilka razy w roku w Centrum Nauki Kopernik, w tym podczas warsztatów dla edukatorów, Pikniku Naukowego, konferencji oraz w trakcie Forum KMO.


Target group

osoby ze środowiska nauki – Centrum Nauki Kopernik

Beneficiaries: środowiska naukowe i edukacyjne, osoby zaangażowane w projekt – opiekunowie i uczestnicy

The age range of the beneficiaries:

    Poniżej 12 lat, 12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old, 65-74 years old, 75 years or older

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem

Współpraca społeczeństwa ze światem nauki za pośrednictwem Centrum Nauki Kopernik

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy

Metoda opiera się na odkrywaniu, badaniu i obserwacji, nauce przez doświadczenie
c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo

Wspieranie umiejętności krytycznego myślenia, zwiększenie umiejętności pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Tworzenie trwałej społeczności klubowiczów.

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów

Poprzez zbudowanie modelu, w którym inicjatywę przejmuje uczący się, to on czynnie uczestniczy w nauce, zdobywaniu wiedzy.

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: Obecnie jest to już kilkadziesiąt tysięcy osób

Measurement tool: Poprzez liczbę istniejących klubów i osób, które są zaangażowane w projekt


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “- danie możliwości stworzenia Klubu oraz uczestnictwie w nim każdej zainteresowanej osobie
– metoda stworzona jest w taki sposób, by nie wymagała skomplikowanego wyposażenia, narzędzi – każdy może z niej korzystać
– stworzenie bazy ogólnodostępnych scenariuszy zajęć
– stworzenie przestrzeni do wymiany wiedzy, doświadczeń (warsztaty, konferencje, forum)”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Kluby działają poza godzinami zajęć szkolnych, ale często inicjują zmiany widoczne również z poziomu szkoły. Idea wszechstronnego rozwoju, jaka kryje się w postawie odkrywcy i badacza przenika na lekcje, a metoda eksperymentalna może być z powodzeniem realizowana w podstawie programowej.”


Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2009 rok
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the methodWystarczy zarejestrowanie klubu (które odbywa się online) aby móc rozpocząć realizację działań.
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?wszystkie powyższe
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Inne instytucje mogą wykorzystać model edukacyjny na którym opiera się metoda, który polega na tym, by uczynić edukację inicjatywą oddolną – dzięki bazie wiedzy i spotkaniom służącym wymianie informacji, każdy chętny może zostać edukatorem, a uczący staje się centralną postacią, zdobywając wiedzę w dużej mierze samodzielnie. Centrum Nauki Kopernik wykorzystuje idee KMO w swoich innych projektach, np. ESERO (partnerstwo z Europejską Agencjią Kosmiczną), Konstruktorzy marzeń (partnerstwo z Boeing).
In which sectors is this method applicable?wszystkich powyższych
What are the goals you achieve with the method?1. Zwiększenie umiejętności uczenia się klubowiczów: samomotywacji, zapamiętywania i nadbudowywania nowej wiedzy na wiedzy już posiadanej. 2. Zwiększenie umiejętności STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) klubowiczów: dochodzenia do odpowiedzi przy wykorzystaniu warsztatu naukowca w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych, projektowania i konstruowania. 3. Zwiększenie umiejętności społecznych klubowiczów: pracy w zespole, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. 4. Zbudowanie trwałej społeczności klubowiczów: dzieci, młodzieży i Opiekunów oraz partnerów. Stworzenie okazji do osobistego spotkania klubowiczów z naukowcami i popularyzatorami nauki.
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Każdy klub musi posiadać co najmniej jednego opiekuna (optymalnie dwóch opiekunów). Rolą opiekuna jest stworzenie dzieciom lub młodzieży możliwości rozwoju, bezpiecznej przestrzeni do eksperymentowania, uczenia się i rozwoju umiejętności bycia w grupie oraz zdobywania nowych kompetencji. Opiekunowie świadomie pozwalają klubowiczom na samodzielne poznawanie i odkrywanie.
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Klub musi posiadać minimum trzech uczestników (optymalne są grupy kilkunastoosobowe). Rolą uczestników jest poszukiwanie odpowiedzi i zdobywanie wiedzy poprzez eksperymentowanie, czynne uczestnictwo w procesie edukacji.
How long has it take to have first results/ effects noticeable?x
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Koordynatorem programu jest Centrum Nauki Kopernik, jednak nie mógłby istnieć bez zaangażowania uczestników, którzy nadają mu kształt i dobrowolnie, z własnej inicjatywy tworzą Kluby.
How does the documentation of the results look like?Na stronie internetowej klubu znajduje się zakładka “Inspiracje”, gdzie każdy może dzielić się rezultatami pracy klubu. Centrum Nauki Kopernik wydaje także publikacje gromadzące scenariusze zajęć.
What makes your project innovative?Ogólnodostępność, możliwość zarejestrowania klubu drogą elektroniczną, stworzenie platformy do dzielenia się scenariuszami lekcji, ograniczenie do minimum konieczności nakładu finansowego, odwrócenie tradycyjnego modelu edukacyjnego.
How have you promoted/do you promote your project?Ogólnopolskie wydarzenia, informacje w prasie i na stronach internetowych koordynatora i partnerów, wywiady z edukatorami, obecność w mediach społecznościowych, współpraca z partnerami (partnerstwa: strategiczne, regionalne, merytoryczne).
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?