FAMELAB (Talking Science) International Contest

FameLab to międzynarodowy konkurs, którego polska edycja organizowana jest co roku (od roku 2012) przez Centrum Nauki Kopernik we współpracy z British Council. Projektowi przyświeca idea wspierania naukowców w zdobywaniu umiejętności opowiadania o swojej pracy w przystępny i interesujący sposób. Dzięki temu badacze przyczyniają się do popularyzacji nauki i rozbudzają entuzjazm, kreatywność i ciekawość świata wśród szerszej publiczności. W ramach konkursu naukowcy prezentują publiczności wybrany temat związany z ich działalnością badawczą, mając na jego przedstawienie 3 minuty.


Target group

osoby ze środowiska nauki oraz obywatele

Beneficiaries: Naukowcy biorący udział w konkursie oraz odbiorcy wydarzenia, organizacje i instytucje partnerskie

The age range of the beneficiaries:

    18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old, 65-74 years old

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem
Metoda projektu wpływa na budowanie dialogu poprzez formułę wystąpień publicznych

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Poprzez zachęcanie do krytycznego spojrzenia na zagadnienia naukowe oraz motywację do przygotowywania jak najbardziej interesujących wystąpień i przedstawianie nowych zagadnień

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
Zbudowanie poprzez ideę konkursu pomostu między badaczami i społeczeństwem, co służy budowaniu zaufania do nauki

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów
Formuła konkursu polega na włączeniu w wydarzenie obywateli, jest angażująca i dostosowana do odbiorców spoza świata nauki; uczestnicy oceniają prelegentów, co daje im bezpośredni wpływ na wynik wydarzenia

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: W konkursie w Polsce wzięło do tej pory ok. 600 naukowców

Measurement tool: Wpływ projektu można mierzyć poprzez ilość aplikacji wysyłanych przez naukowców chętnych do wzięcia udziału w konkursie oraz mierzenie ilość odbiorców (publiczność obecna podczas półfinałów i finałów, liczba wyświetleń filmów wideo relacjonujących wydarzenia)


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “1. Budowanie poprzez wystąpienia naukowców nowego języka dialogu między środowiskiem naukowym i społeczeństwem;
2. Popularyzowanie nauki;
3. Zachęcanie naukowców do dzielenia się ze społeczeństwem wiedzą w sposób przystępny;
4. Stworzenie formuły wymiany informacji która zachęca do interakcji i zadawania pytań;
5. Promowanie wśród społeczeństwa postawy wiary w siłę nauki i w jej wpływ na życie społeczne”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Uczestnicy poprzez udział w projekcie uczą się, jak mówić o swoich badaniach. Umiejętność tę wykorzystują następnie w swoim życiu zawodowym chociażby podczas wystąpień na konferencjach, w mediach czy podczas starania się o fundusze i granty na finansowanie prac badawczych. Wielu uczestników, poza swoją pracą badawczą, zdecydowało się również poświęcić popularyzacji nauki.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been appliedMiędzynarodowy konkurs odbywa się od 2004 roku; pierwsza polska edycja miała miejsce w 2012 r.
Times the method has been iteratedOd 5 do 10 razów
Duration of the implementation process for each application of the methodKażda z edycji odbywa się na przestrzeni ok. 6 miesięcy – okres od rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń po międzynarodowy finał konkursu
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Na poziomie międzynarodowym
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Metoda może być wykorzystywana przez organizacje zainteresowane popularyzacją nauki – metoda rozwija i usprawnia komunikację środowisk naukowych ze środowiskami spoza świata nauki
In which sectors is this method applicable?W instytucjach naukowych
What are the goals you achieve with the method?Przyciągnięcie charyzmatycznych naukowców – ponad 600 aplikantów wzięło do tej pory udział w konkursie. Przyczynienie się do rozwoju umiejętności opowiadania o zagadnieniach badawczych przez naukowców w przystępny i interesujący sposób, min. poprzez organizacjię Szkolenia MasterClass z zakresu komunikacji naukowej, autoprezentacji oraz wystąpień publicznych
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Do tej pory w konkursie wzięło udział ok. 600 naukowców w Polsce, a 5000 na świecie. Ich rolą jest przedstawianie zagadnień badawczych w sposób nie tylko zrozumiały, ale również interesujący.
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Konkurs opiera się na interakcji między naukowcami i publicznością, którą tworzą głównie osoby nie związane z nauką. Ich rolą jest między innymi stawianie pytań i krytyczne spojrzenie na przedstawiane zagadnienia.
How long has it take to have first results/ effects noticeable?Jednym z pierwszych widocznych rezultatów jest rosnące zainteresowanie kolejnymi edycjami, które można mierzyć poprzez liczbę zgłoszeń i liczbę wzmianek o wydarzeniu w środkach przekazu, które towarzyszą każdej edycji.
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Projekt opiera się na interakcji środowiska naukowego i społeczeństwa i u jego podstawy leży potrzeba stworzenia odpowiedniego języka komunikacji, którym oba środowiska będą mogły się posługiwać. Jest to niezbędne zarówno dla przedstawicieli społeczeństwa, po to, by mogli lepiej rozumieć i w konsekwencji bardziej angażować się w działania naukowe; jak i dla badaczy/naukowców, po to by ich działania odpowiadały potrzebom społecznym i były lepiej na nie ukierunkowane.
How does the documentation of the results look like?Podsumowania i informacje dotyczące kolejnych edycji publikowane są na stronie internetowej projektu. Wystąpienia naukowców są dokumentowane – nagrywane a potem rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu.
What makes your project innovative?Projekt prezentuje innowacyjne podejście do nauki, nadając jej bardzo egalitarny charakter. Metoda opiera się na założeniu, że skomplikowane zagadnienia badawcze powinny być wytłumaczalne w sposób zrozumiały dla wszystkich obywateli oraz że środowiska naukowe i spoza obszaru nauki powinny na siebie wzajemnie wpływać i pozostawać w stałej komunikacji.
How have you promoted/do you promote your project?Wystąpienia badaczy są otwarte i dostępne dla publiczności; projekt jest szeroko promowany w mediach (tradycyjne środki przekazu i Internet), ma wsparcie wielu partnerów wśród organizacji i instytucji zarówno publicznych jak i z sektora prywatnego.
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?