Bocian biały by TOWARZYSTWO PRZYRODNICZE “BOCIAN”

W 2014 r. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” koordynowało VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego w województwie mazowieckim, przy wsparciu przedstawicieli Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Każdy zainteresowany, bez względu na poziom wiedzy lub doświadczenia mógł zgłosić się do wzięcia udziału w akcji. Uczestnicy spisu realizowali prace terenowe dobrowolnie, nieodpłatnie, w terminie od 1 do 20 lipca 2014 r. Warunkiem przystąpienia wolontariusza do akcji było zadeklarowanie wykonania spisu na terenie wybranej, co najmniej jednej, całej gminy w woj. mazowieckim, oraz akceptacja instrukcji prowadzenia obserwacji i sposobu przekazania wyników inwentaryzacji przedstawicielowi naszego Towarzystwa.


Target group

osoby ze środowiska nauki – Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”

Beneficiaries: środowiska naukowe i przyrodnicze, wolontariusze, mieszkańcy

The age range of the beneficiaries:

    Poniżej 12 lat, 12-17 lat, 18-24 lat, 25-34 lat, 35-44 lat, 45-54 lat, 55-64 years old, 65-74 years old, 75 years or older

Impact achieved

a. Budowanie dialogu między światem nauki a społeczeństwem
Mieszkańcy otrzymywali od badaczy wiedzę potrzebną do dokonywania obserwacji, badacze zaś dane, które następnie analizowali – projekt opiera się na współpracy obu środowisk

b. Uczestnictwo w tworzeniu nowej wiedzy
Mieszkańcy zbierali dane, które są podstawą do tworzenia nowej wiedzy o siedliskach bocianów

c. Tworzenie pozytywnego wpływu na społeczeństwo
Projekt wspiera zaangażowanie w ochronę środowiska.

d. Zachęcenie obywateli do udziału w nauce poprzez jasne artykułowanie ich potrzeb i problemów

e. Another

Number of beneficiaries who have learnt the method through the project: 30

Measurement tool: Poprzez zmierzenie powierzchni, jaką dzięki zaangażowaniu wolontariuszy udało się objąć spisem.


This is a Scie-Citizen Smart Practice

This project links society and science because “Łączenie nauki i społeczeństwa odbyło się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy do przeprowadzenia spisu bociana białego: osoby indywidualne zajmowały się gromadzeniem danych potrzebnych środowiskom naukowym; środowiska naukowe przekazały niezbędną wiedzę i instrukcje prowadzenia prac terenowych.

Zbierane były informacje dotyczące lokalizacji gniazda, ilości młodych ptaków znajdujących się w gnieździe, przyczyn strat w lęgach, terminów przylotu i odlotu ptaków, przypadków śmierci bocianów itp. Dane zebrane przez wolontariuszy mają wielką wartość dla przedstawicieli środowiska naukowego.”

Participants are involved in applying the method in their community/peer group since “Uzyskane w trakcie liczeń bocianów wyniki posłużyły do przeprowadzenia szczegółowych analiz wskaźników rozrodu oraz jako punkt odniesienia do prac remontowych przy zagrożonych gniazdach. Projekt był wykorzystywany do zwiększenia świadomości ekologicznej (np. w szkołach), zainteresowania mieszkańców gatunkami zwierząt objętych ochroną.”Achieved potential to fullfill Scie-Citizen project smart practice:


Technical table:

First time the method has been applied2014 rok
Times the method has been iteratedTylko raz
Duration of the implementation process for each application of the method1.07.2014 – 20.07.2014
Geographical coverage of the method: What’s the context you can apply the method?Metoda była stosowana w kontekście regionalnym (dla woj. mazowieckiego), ale mogłaby być stosowana na wszystkich powyższych zasięgach
Is there any other organisation applying or adapting the method?Tak
Can you describe shortly how other organisations might adapt or have already adapted the method?Instytucje i organizacje pozarządowe związane z ochroną przyrody, przy dokonywaniu spisów i badań/obserwacji terenowych niewymagających specjalistycznego przygotowania bądź narzędzi
In which sectors is this method applicable?wszystkich powyższych
What are the goals you achieve with the method?Dzięki metodzie udało się policzyć bociany na terenie całego województwa obejmującego swoją powierzchnią 35 598 km2, co stanowi ok. 11,38% powierzchni kraju.
How many scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?Rolą badaczy było wsparcie wolontariuszy, jeśli zaistniała taka potrzeba (komunikacja odbywała się poprzez wymianę e-mailową), analiza zebranych przez wolontariuszy danych i wykorzystanie ich do działań, takich jak: tworzenie stref ochronnych wokół gniazd, ratowanie zagrożonych lęgów tego gatunku, monitoringu populacji bocianów.
How many non-scientists/researchers you need to perform the method? What is their role?30 wolontariuszy. Zbierali oni informacje dotyczące lokalizacji gniazda, ilości młodych ptaków znajdujących się w gnieździe, przyczyn strat w lęgach, terminów przylotu i odlotu ptaków, przypadków śmierci bocianów itp
How long has it take to have first results/ effects noticeable?1.09.2014 (czas do którego należy przekazać wyniki obserwacji)
How would you define the process of your project?Była Wspólna: Do realizacji projektu potrzebna była współpraca między środowiskiem badaczy i mieszkańcami województwa; bez zaangażowania “oddolnego” nie udało by się zebrać tak dużej ilości danych. Udział w projekcie był bezpłatny i dobrowolny, dlatego można uznać, że opierał się na inicjatywie obywateli.
How does the documentation of the results look like?Każdy z uczestników akcji zobowiązany był do umieszczenia wyników spisu w internetowej bazie danych Polskiej Kartoteki Przyrodniczej, a następnie przesłania oryginałów lub skanów kart obserwacji gniazd i wykorzystanych arkuszy map na adres siedziby Towarzystwa.
What makes your project innovative?Rezultaty umieszczane były online; otwarta formuła projektu – każdy zainteresowany mógł wziąć udział poprzez przesłanie drogą internetową formularza zgłoszeniowego dostępnego online
How have you promoted/do you promote your project?Poprzez stronę internetową, media społecznościowe (profil Towarzystwa na serwisie facebook), informacje w prasie, zaangażowanie partnerów
What are the strengths of your project?x
What are the weaknesses of your project?x
What are the opportunities you can see for your project?x
What are the threats you can see for your project?x
Tell us a success story/anecdote related to your projectx

Suggestion, recommendation, feedback?

x